Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra » Řešení problémů » zapalování a vše okolo...


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 21.11.2008 [20:09]

Desatero o zapalování od M.Petříka a J.Solného. Na správnou činnost zapalování a doastatečně silnou jiskru na svíčce na tomto stroji má několik vlivů. 1. Dobrá ložiska na klice a těsnost guber . V případě vůlí ložiska na straně zapalování se nepodaří dobrého nastavení, netěsnost guger vede ke střílení do karburátoru a nelze dobře seřídit volnoběh (jen vyšší otáčky). 2. Pólové nástavce v rotoru magneta jsou zmagnetovány výrobcem na různé hodnoty. Jeden je silný, další podstatně slabší a ten čtvrtý skoro vůbec. Možnost zmagnetování již nabízel jistý pán na těchto našich stránkách, ale zatím se přesvěčte, jestli je to opravdu nutné ! 3. Důležité je, aby indukční cívka umístěná pevně v tělese zapalování byla co nejblíže obíhajícím pólovým nástavcům rotoru magneta. Jen tak se potom vytvoří dostatečně velké naindukované napětí, potřebné pro silnou jiskru. Malým oválným průzorem se dá tato minimální vůle nastavit a zkontrolovat. Nesmí ale svými kovovými okraji dřít o obíhající magnet !!! Takto se pak zmagnetování permanentního magnnetu oslabuje a jiskra není vůbec, nebo je jen velmi slabá. Originální indukční cívka ale časem zlobí, objevují se problémy s izolací, zvláště když je vlhká často zlobí probíjením. Je dobré ji upravit tak, že slabé sekundární vinutí se z ní opatrně odmotá až začíná silnější drát primárního vinutí. Tento vývod se vede na zvlášť připojenou 6 V indukční cívku z motocyklu. Přerušováním přívodu napětí se v cívce indukuje potřebné vysoké napětí vedené ke svíčce. Pracuje to dobře, sám to takto mám a nepotřeboval jsem ještě dodatečně zmagnetovávat magnet. Fréza je z roku 1958 ! 4. Další věcí je aby pohyblivý kontakt přerušovače neměl na dříku vůli, aby nebyl vyběhaný i fíbrový dotek vačky. Odtrh má být seřízen na 0,4 mm. 5. Svíčka také rozhoduje a o její správné hodnotě se již zde několikrát psalo. 6.- Nepodceňujte vlhké prostředí(při práci v dešti), hlavně máte-li úpravu zapalování přes náhradní indukční cívku z automobilu. 7.-Nepoužívejte přívodní káble vedoucí z indukční cívky na svíčku ze Š1000 MB vyr. v r. 1970 !!!(často jsou doma ). 8.Pozor na použití koncovek (tzv. patek, či kloboučku na tyto káble !!!! 9.-Ještě pár slov k samotné svíčce. 10.Nakonec samotný kondenzátor v zapalování.

Odesláno: 03.12.2008 [18:31]

Magnetoelektrické zapalování u motorobotu PF ? 62 v kostce (vznik proudu, jeho součásti a jejich funkčnost pro zapalovací svíčku)
Zapalování na zmíněném stroji je magnetoelektrické tzv.?magneto?, které vyrábí otáčením spalovacího motoru elektrické napětí jehož se po určité úpravě (zesílení) využívá jako výchozího k přeskoku jiskry na jiskřišti zapalovací svíčky a tím zapálení stlačené pohonné směsi v prostoru nad pístem válce.
Základem magneta je sada permanentních (stálých) magnetů, která je umístěna po vnitřním obvodu při provozu motoru rotující turbínky jeho chlazení. Magnety jsou po obvodu připevněny od sebe odděleně nemagnetickým materiálem, v našem případě v hliníkovém odlitku těla zmíněné turbínky a tvoří tak jednotlivě ucelené magnetické póly, mezi kterými tak vzniká magnetické pole.
Tohoto pole se využívá k výrobě elektrického napětí a to magnetickou indukcí ve smyčce vodiče vloženého do okruhu jeho magnetické působnosti, kde se tak vytváří na koncích smyčky elektrické napětí. Právě toto napětí pak využíváme za určitých technických podmínek až k finálnínu přeskoku jiskry.
V našem případě indukční smyčku vodiče nahrazuje cívka s dvojím vinutím (primárním a sekundárním) Cu drátu na nevodivé (papírové) kostře, která je navlečena na trámečku (jádru) z křemíkových plechů, jehož konce tvoří tzv. její póly a určují směr průběhu naindukovaných volných elektronů z magnetického pole mezi póly magnetů (+ a -). Cívky jsou navinuty na sobě, ale mezi sebou přímo nevodivě (jsou od sebe odizolovány) a tvoří tak každá svůj elektrický okruh. Celé zařízení je umístěno pevně na skříni motoru pod rotujícími magnety. Póly trámečku cívky musí být co nejblíže rotujícím pólům magnetů (mají k tomu přizpůsoben svůj vnější tvar), to je předpokladem pro nejlepší indukci v cívce vodiče, ale nesmí se jich v žádném případě fyzicky dotýkat, zrušil by se tím magnetický účinek.
K využití indukce je dále nutné, aby magnetické pole tzv. pulsovalo a tvořilo periody maximální a minimální velikosti indukce elektronů v cívce. Tento předpoklad zajišťuje pohyb jednotlivých magnetů rotujících kolem cívky.
Průřez vodiče primární cívky a jeho délka (počet závitů) je spočtena pro daný druh magneta a na jejích vývodech tvoří v našem případě asi 6 voltů. Toto napětí samo nestačí k vytvoření jiskry na zapalovací svíčce, ale slouží jako výchozí k transformaci a vytvoření napětí, které je schopno vyvolat v daném momentě přeskok jejích elektrod.
Transformace se děje opět indukcí napětí této cívky do vodiče cívky sekundární, která je tvořena daleko slabším ale o mnoho delším vodičem než je použit u předešlé cívky (větší počet navinutých závitů). Na koncích této cívky už můžeme odebírat takové napětí, které je schopno evokovat za určitých podmínek přeskok jiskry na zapalovací svíčce. K tomuto vinutí přiléhá vodivě vysokonapěťový kabel svíčky.
K samotnému přeskoku jiskry je nutné elektrický obvod tvořený spojenými vývody primární cívky přerušit a tím zrušit magnetickou indukci do sekundárního okruhu cívky, která tvoří vlastní spotřebič jejího elektrického napětí. Proto je spojení vodičů této cívky vedeno přes kontakty přerušovače umístěného nad excentrickou vačkou otáčivého (pohonného) hřídele motoru (pohyblivá destička zapalování s oválnými otvory pro přichycení).
Samotné zařízení přerušovače je tvořeno pohyblivým kontaktem na svislé osičce (kladívkem), který je tlačen v sepnuté (uzavřené) poloze obvodu primární cívky ke stavitelnému pevnému kontaktu (kovadlince) a je umístěno na této pohyblivé destičce nad vačkou motoru tak, aby se nechal mechanicky (jejím pootáčením) seřídit jeho čas a vzdálenost jeho otevření. Přerušení obvodu způsobí nadzvednutí pohyblivého kontaktu otočnou vačkou motoru proti síle přítlačné pružinky, přes jeho, k tomu určenou nevodivou (pertinaxovou) plošku na kterou vačka přiléhá.
Přerušení elektrického obvodu primární cívky (vybití) způsobí mžikově prudký vzestup napětí na cívce sekundární (vysokonapěťové) a to tak vysokým napětím (cca15 kV), že vzdálenost mezi jiskřištěm zapalovací svíčky (0,6-0,7mm) přestane být dostatečnou pro stálé přerušení jejího elektrického obvodu a tak přeskočí jiskra (chtěný zkrat). Tento zkrat je mechanicky načasován tak, aby zapálení kompresní směsi nad pístem nastalo ještě před jeho dosažení vrcholu pohybu k HÚ, aby zapálená směs dostatečně prohořela a plyny které tímto vznikají svým tlakem při rozpínání tlačily píst po přechodu přes jeho HÚ dolů, k DÚ, která je výchozím bodem k opětovnému stlačování přepouštěné zápalné směsi nad hlavou pístu pracovního válce motoru. Tento pohyb tak zajišťuje další pohyb pístu a tak opakované pracovní cykly celého motoru.
Obvod této cívky je tvořen vysokonapěťovým kabelem a ?botkou? pro spojení zapalovací svíčky (její střední elektrody), jíž je ve stálém jeho přerušení (mezerou mezi elektrodami) až do doby přeskoku (zkratu).
Do obvodu primární cívky je na svorku pohyblivého kontaktu připojen kondensátor, který svoji kapacitou (nabitím) pobere nadměrnou část napětí v obvodu způsobenou jeho přerušením a zabraňuje opalování jeho plošek přeskoky elektrické jiskry , aby po opětovném sepnutí kontaktů svým vybitím vyrovnával jeho napěťový potenciál.
Z výše popsaného pak vyplývá že jiskra na svíčce přeskočí v prvotním přerušení primárního okruhu zapalovací soustavy (oddálení pohyblivého kontaktu od pevného na minimální vzdálenost) způsobeného zdvihem kontaktu vačkou v poloze pístu při stlačování zápalné směsi (jeho pohyb směrem k hlavě motoru) ve stanovené vzdálenosti před jeho HÚ (4-5mm) a tím stlačovanou směs zapálí. Maximální vzdálenost přerušení se nastavuje pomocí měrky vložené mezi kontakty zapalování po předchozím postavení pístu do HÚ, než se píst začne pohybovat směrem zpět k DÚ (tzv. střih) na vzdálenost 0,4 mm (nastavuje se pohybem pevného kontaktu proti pohyblivému po uvolnění jeho aretačního šroubku, kterým je přichycen na destičce zapalování). Po tomto úkonu a dotažení kontaktu se pootočí hřídelí motoru proti směru jeho otáčení při provozu o 4-5mm zpět před jeho HÚ a samotnou deskou zapalování otáčíme po předchozím uvolnění jejích aretačních šroubků v podélných otvorech jejího uchycení proti směru točení motoru, až se zmenší vzdálenost mezi kontakty na 0,01mm (cigaretový papír) a tím je po dotažení a následném přeměření nastaven bod zápalu (jiskra). Při tomto úkonu nastavování předstihu musí být předem z kuželového uložení na klice stáhnut rotor chladící turbínky s magnety a potom zpět nasazen její drážkou na klínek kliky a dotažením opět dobře usazen na kuželové části hřídele a to pomocí centrální matky s jejím zajištěním proti jejímu případnému samovolnému povolení při provozu motoru.
Snad jsem funkci zapalování a jeho součásti popsal dosti srozumitelně i pro pochopení těch, kteří nejsou v tomto ohledu dostatečně fundováni. Hradecký

Odesláno: 03.12.2008 [22:46]

Zapalování u motoru motorobotu PF ? 62 při použití jiného elektrického zdroje (akumulátoru)
Při ?neobnovitelné? mechanické poruše magnetoelektrického zapalování použitého u tohoto stroje (slabé magnetické pole, mechanická porucha vinutí cívek apod.) lze s úspěchem provozovat stroj za použití jiného elektrického zdroje (akumulátoru). Je potom už na každém jedinci, zda bude akumulátor dobíjen jen přes nabíječku, nebo za použití dynama (alternátoru) s pohonem od motoru PFky (nutné doplnění tohoto zařízení). Chci jen podotknout, že při použití běžného akumulátoru pro osobní vůz (kapacita 30-40 Ah) jen k provozu zapalování tento vydrží na jedno nabití na dosti dlouhou dobu provozu, aniž by se musel dobíjet.
Mechanicky je třeba po sejmutí tělesa chladící turbínky z kuželovitého hřídele na přední části motoru odstranit trámeček (jádro) s cívkami. Při tomto nepoškodit destičku zapalování na níž zůstanou oba kontakty přerušovače s kondensátorem.
Před dalším postupem je nutno vybavit mimo elektrického zdroje (akumulátoru) zapalovací obvod externí vysokonapěťovou cívkou, která musí být stavěna na shodné napětí jaké má použitá baterie (6V nebo 12V). Na mechanické podobě a velikosti cívky celkem nezáleží, protože se montuje třeba na rám stroje nebo přímo zvenku na skříň motoru. Její obal musí být ale vodivě spojen s ?kostrou ¨motoru, protože tvoří druhý vývod (pól) jejího sekundárního elektrického obvodu.
Na destičku zapalování pod rotor turbínky potom přivedeme vodičem (autokabel) z akumulátoru, nejlépe přes vypínač nebo spínací skříňku (slouží k zastavení běhu motoru) a kontakt indukční cívky č.15 (dále prochází proud jejím primárním vinutím) a z jejího kontaktu č. 1 vedeme dál stejným vodičem otvorem v karteru motoru na pohyblivý kontakt této destičky. V případě použití el. zdroje pouze jenom akumulátoru (bez použití jeho dobíjení dynamem či alternátorem), je jedno který vývod akumulátoru spojíme s kostrou stroje, jinak se musí dodržet sjednocení připojení (většinou je ? póĺ baterie uzemněn (spojen s kostrou) a + pól je využit jako ?živý?).
Další postup seřízení a nastavení zapalování se nijak neliší od dříve popsaného u ?magneta?, včetně postupu a seřizovacích hodnot, pouze k seřízení předzápalu (prvotní minimální rozpojení kontaktů přerušovače) lze místo měrky použít autozkošečky nebo žárovky. Tato se jedním koncem přivede na vodič k pohyblivému kontaktu (kladívko) a druhým koncem se uzemní přiložením na kostru. Potom se nastaví pevný kontakt při poloze pístu v HÚ pomocí měrky na hodnotu mezery 0,4mm a motorem pootočíme proti směru jeho chodu o 4-5mm. Přivedeme do el. obvodu proud a pohybem celé destičky zapalování v jejích podélných otvorech (mírným otáčením) nastavíme nadzvednutí ?kladívka? vačkou tak, aby se v tomto bodě žárovka právě rozsvítila při otáčení hřídelí motoru v jeho pracovním směru, nebo naopak zhasla po nepatrném překročení tohoto bodu při otáčení klikou proti směru jeho točení při provozu. Po kontrole správnosti nastavení dotáhneme aretační šroubky jednotlivých prvků a na kužel klikové hřídele nasadíme drážkou na klínek kotouč turbíny a zajistíme zataženou středovou matku proti samovolnému povolení.
Ze středu indukční cívky přivedeme proud přes botku vysokonapěťovým kabelem na středovou elektrodu zapalovací svíčky.
Pozor, dlouhodobým zapnutím vypínače elektrického obvodu při stojícím motoru se vybíjí akumulátor a hrozí poškození vinutí indukční cívky (přes právě spojené kontakty přerušovače je spojen (zkratován) elektrický okruh). Hradecký

Odesláno: 05.12.2008 [22:00]

Magnetoelektrické zapalování u motorobotu PF-62 za použití externí vysokonapěťové indukční cívky
Při mechanickém poškození vinutí stávající cívky výroby proudu v ?magnetu?, lze využít posledního zapojení okruhu použitého v motorech od r.v. 1980, kde se využívalo jen jednoho vinutí cívky na papírové kostře navlečené na trámečku (jádra) složeného z Si plechů (použít je možno stávající). Tato cívka se použije po opatrném sejmutí trámečku z místa jeho uchycení a odmotání slabého vrchního (sekundární vinutí) vodiče (většinou je poškozeno mechanicky nebo zkratem právě toto vinutí). Potom se její vývody po instalaci na původní místo opět zapojí (jeden, spodní, je spojen s kostrou a druhý, vrchní je přiveden ke ?kladívku? přerušovače).
I toto vinutí lze při poškození nahradit navinutím nového vodiče na původní papírovou kostřičku a to ?smaltovaným? Cu vodičem (lakovaný povrch pro zachování isolace mezi závity) průměru 0,8mm. Pečlivě závit vedle závitu navineme po celé délce kostřičky (od čela k čelu) postupně tam a zpátky vrstvovitě přes sebe 180 závitů vodiče a každou jednu vrstvu překryjeme isolačním papírem (lze použít odmotáním ze starého elektrolytického kondensátoru). Vývody cívky opět zapojíme podle výše uvedeného po připevnění trámečku na jeho původní místo.
Dále vedeme od ?kladívka? přerušovače isolovaným vodičem proud z cívky skrz otvor v karteru na kontakt externí indukční cívky č. 15 (6V ? motocykl, nebo trabant). Přes její vinutí tak přechází vyrobený a pulsující proud z cívky ?magneta? do jejího kontaktu č.1, který uzemníme na kostru a tím je elektrický okruh uzavřen. Při zapojování uděláme odbočku na vodiči od kladívka přerušovače přes tlačítko zkratu pro zastavení chodu motoru. Ostatní komponenty se dají opět na původní místo včetně kondensátoru a rotoru chladící turbínky s permanentními magnety, po předchozím nastavení kontaktů a bodu předzápalu, jehož hodnoty a postup nastavování je stejný, jak už bylo popisováno.
Magneto pak vyrábí za chodu motoru napětí 6V pro indukční cívku a z jejího středu odebíráme pulsní vysoké napětí pro zapalovací svíčku. Hradecký

Odesláno: 16.05.2009 [11:38]

Toto je reakce na následující příspěvek:

Magnetoelektrické zapalování u motorobotu PF-62 za použití externí vysokonapěťové indukční cívky
Při mechanickém poškození vinutí stávající cívky výroby proudu v ?magnetu?, lze využít posledního zapojení okruhu použitého v motorech od r.v. 1980, kde se využívalo jen jednoho vinutí cívky na papírové kostře navlečené na trámečku (jádra) složeného z Si plechů (použít je možno stávající). Tato cívka se použije po opatrném sejmutí trámečku z místa jeho uchycení a odmotání slabého vrchního (sekundární vinutí) vodiče (většinou je poškozeno mechanicky nebo zkratem právě toto vinutí). Potom se její vývody po instalaci na původní místo opět zapojí (jeden, spodní, je spojen s kostrou a druhý, vrchní je přiveden ke ?kladívku? přerušovače).
I toto vinutí lze při poškození nahradit navinutím nového vodiče na původní papírovou kostřičku a to ?smaltovaným? Cu vodičem (lakovaný povrch pro zachování isolace mezi závity) průměru 0,8mm. Pečlivě závit vedle závitu navineme po celé délce kostřičky (od čela k čelu) postupně tam a zpátky vrstvovitě přes sebe 180 závitů vodiče a každou jednu vrstvu překryjeme isolačním papírem (lze použít odmotáním ze starého elektrolytického kondensátoru). Vývody cívky opět zapojíme podle výše uvedeného po připevnění trámečku na jeho původní místo.
Dále vedeme od ?kladívka? přerušovače isolovaným vodičem proud z cívky skrz otvor v karteru na kontakt externí indukční cívky č. 15 (6V ? motocykl, nebo trabant). Přes její vinutí tak přechází vyrobený a pulsující proud z cívky ?magneta? do jejího kontaktu č.1, který uzemníme na kostru a tím je elektrický okruh uzavřen. Při zapojování uděláme odbočku na vodiči od kladívka přerušovače přes tlačítko zkratu pro zastavení chodu motoru. Ostatní komponenty se dají opět na původní místo včetně kondensátoru a rotoru chladící turbínky s permanentními magnety, po předchozím nastavení kontaktů a bodu předzápalu, jehož hodnoty a postup nastavování je stejný, jak už bylo popisováno.
Magneto pak vyrábí za chodu motoru napětí 6V pro indukční cívku a z jejího středu odebíráme pulsní vysoké napětí pro zapalovací svíčku. Hradecký

Vážený pane...

měl bych dotaz ohledně cívky zapalování. ten drát má průměr 0,8 co píšete a nebo průřez.. v návodu kdesi psali průřez 0,8mm což by bylo 1mm průměr. tak teď nevím kterým to mám navinout..

Děkuji za odpověď na

Petula.cr@tiscali.cz

Odesláno: 29.04.2010 [02:04]

Toto je reakce na následující příspěvek:

Magnetoelektrické zapalování u motorobotu PF ? 62 v kostce (vznik proudu, jeho součásti a jejich funkčnost pro zapalovací svíčku)
Zapalování na zmíněném stroji je magnetoelektrické tzv.?magneto?, které vyrábí otáčením spalovacího motoru elektrické napětí jehož se po určité úpravě (zesílení) využívá jako výchozího k přeskoku jiskry na jiskřišti zapalovací svíčky a tím zapálení stlačené pohonné směsi v prostoru nad pístem válce.
Základem magneta je sada permanentních (stálých) magnetů, která je umístěna po vnitřním obvodu při provozu motoru rotující turbínky jeho chlazení. Magnety jsou po obvodu připevněny od sebe odděleně nemagnetickým materiálem, v našem případě v hliníkovém odlitku těla zmíněné turbínky a tvoří tak jednotlivě ucelené magnetické póly, mezi kterými tak vzniká magnetické pole.
Tohoto pole se využívá k výrobě elektrického napětí a to magnetickou indukcí ve smyčce vodiče vloženého do okruhu jeho magnetické působnosti, kde se tak vytváří na koncích smyčky elektrické napětí. Právě toto napětí pak využíváme za určitých technických podmínek až k finálnínu přeskoku jiskry.
V našem případě indukční smyčku vodiče nahrazuje cívka s dvojím vinutím (primárním a sekundárním) Cu drátu na nevodivé (papírové) kostře, která je navlečena na trámečku (jádru) z křemíkových plechů, jehož konce tvoří tzv. její póly a určují směr průběhu naindukovaných volných elektronů z magnetického pole mezi póly magnetů (+ a -). Cívky jsou navinuty na sobě, ale mezi sebou přímo nevodivě (jsou od sebe odizolovány) a tvoří tak každá svůj elektrický okruh. Celé zařízení je umístěno pevně na skříni motoru pod rotujícími magnety. Póly trámečku cívky musí být co nejblíže rotujícím pólům magnetů (mají k tomu přizpůsoben svůj vnější tvar), to je předpokladem pro nejlepší indukci v cívce vodiče, ale nesmí se jich v žádném případě fyzicky dotýkat, zrušil by se tím magnetický účinek.
K využití indukce je dále nutné, aby magnetické pole tzv. pulsovalo a tvořilo periody maximální a minimální velikosti indukce elektronů v cívce. Tento předpoklad zajišťuje pohyb jednotlivých magnetů rotujících kolem cívky.
Průřez vodiče primární cívky a jeho délka (počet závitů) je spočtena pro daný druh magneta a na jejích vývodech tvoří v našem případě asi 6 voltů. Toto napětí samo nestačí k vytvoření jiskry na zapalovací svíčce, ale slouží jako výchozí k transformaci a vytvoření napětí, které je schopno vyvolat v daném momentě přeskok jejích elektrod.
Transformace se děje opět indukcí napětí této cívky do vodiče cívky sekundární, která je tvořena daleko slabším ale o mnoho delším vodičem než je použit u předešlé cívky (větší počet navinutých závitů). Na koncích této cívky už můžeme odebírat takové napětí, které je schopno evokovat za určitých podmínek přeskok jiskry na zapalovací svíčce. K tomuto vinutí přiléhá vodivě vysokonapěťový kabel svíčky.
K samotnému přeskoku jiskry je nutné elektrický obvod tvořený spojenými vývody primární cívky přerušit a tím zrušit magnetickou indukci do sekundárního okruhu cívky, která tvoří vlastní spotřebič jejího elektrického napětí. Proto je spojení vodičů této cívky vedeno přes kontakty přerušovače umístěného nad excentrickou vačkou otáčivého (pohonného) hřídele motoru (pohyblivá destička zapalování s oválnými otvory pro přichycení).
Samotné zařízení přerušovače je tvořeno pohyblivým kontaktem na svislé osičce (kladívkem), který je tlačen v sepnuté (uzavřené) poloze obvodu primární cívky ke stavitelnému pevnému kontaktu (kovadlince) a je umístěno na této pohyblivé destičce nad vačkou motoru tak, aby se nechal mechanicky (jejím pootáčením) seřídit jeho čas a vzdálenost jeho otevření. Přerušení obvodu způsobí nadzvednutí pohyblivého kontaktu otočnou vačkou motoru proti síle přítlačné pružinky, přes jeho, k tomu určenou nevodivou (pertinaxovou) plošku na kterou vačka přiléhá.
Přerušení elektrického obvodu primární cívky (vybití) způsobí mžikově prudký vzestup napětí na cívce sekundární (vysokonapěťové) a to tak vysokým napětím (cca15 kV), že vzdálenost mezi jiskřištěm zapalovací svíčky (0,6-0,7mm) přestane být dostatečnou pro stálé přerušení jejího elektrického obvodu a tak přeskočí jiskra (chtěný zkrat). Tento zkrat je mechanicky načasován tak, aby zapálení kompresní směsi nad pístem nastalo ještě před jeho dosažení vrcholu pohybu k HÚ, aby zapálená směs dostatečně prohořela a plyny které tímto vznikají svým tlakem při rozpínání tlačily píst po přechodu přes jeho HÚ dolů, k DÚ, která je výchozím bodem k opětovnému stlačování přepouštěné zápalné směsi nad hlavou pístu pracovního válce motoru. Tento pohyb tak zajišťuje další pohyb pístu a tak opakované pracovní cykly celého motoru.
Obvod této cívky je tvořen vysokonapěťovým kabelem a ?botkou? pro spojení zapalovací svíčky (její střední elektrody), jíž je ve stálém jeho přerušení (mezerou mezi elektrodami) až do doby přeskoku (zkratu).
Do obvodu primární cívky je na svorku pohyblivého kontaktu připojen kondensátor, který svoji kapacitou (nabitím) pobere nadměrnou část napětí v obvodu způsobenou jeho přerušením a zabraňuje opalování jeho plošek přeskoky elektrické jiskry , aby po opětovném sepnutí kontaktů svým vybitím vyrovnával jeho napěťový potenciál.
Z výše popsaného pak vyplývá že jiskra na svíčce přeskočí v prvotním přerušení primárního okruhu zapalovací soustavy (oddálení pohyblivého kontaktu od pevného na minimální vzdálenost) způsobeného zdvihem kontaktu vačkou v poloze pístu při stlačování zápalné směsi (jeho pohyb směrem k hlavě motoru) ve stanovené vzdálenosti před jeho HÚ (4-5mm) a tím stlačovanou směs zapálí. Maximální vzdálenost přerušení se nastavuje pomocí měrky vložené mezi kontakty zapalování po předchozím postavení pístu do HÚ, než se píst začne pohybovat směrem zpět k DÚ (tzv. střih) na vzdálenost 0,4 mm (nastavuje se pohybem pevného kontaktu proti pohyblivému po uvolnění jeho aretačního šroubku, kterým je přichycen na destičce zapalování). Po tomto úkonu a dotažení kontaktu se pootočí hřídelí motoru proti směru jeho otáčení při provozu o 4-5mm zpět před jeho HÚ a samotnou deskou zapalování otáčíme po předchozím uvolnění jejích aretačních šroubků v podélných otvorech jejího uchycení proti směru točení motoru, až se zmenší vzdálenost mezi kontakty na 0,01mm (cigaretový papír) a tím je po dotažení a následném přeměření nastaven bod zápalu (jiskra). Při tomto úkonu nastavování předstihu musí být předem z kuželového uložení na klice stáhnut rotor chladící turbínky s magnety a potom zpět nasazen její drážkou na klínek kliky a dotažením opět dobře usazen na kuželové části hřídele a to pomocí centrální matky s jejím zajištěním proti jejímu případnému samovolnému povolení při provozu motoru.
Snad jsem funkci zapalování a jeho součásti popsal dosti srozumitelně i pro pochopení těch, kteří nejsou v tomto ohledu dostatečně fundováni. Hradecký

dobry den pan Hradecky.Vinikajuci popis zapalovania a nastavenia iskri na pf 62.Mam jednu otazku.V akej polohe ma byt doska zapalovania s troma podélnymi otvormi pootocena a zaskrutkovana pri nastaveni predchadzajuceho ukonu to je pri nastaveni ramienka (max. vzdialenosti prerusenia 0,4mm).Ma byt v strede,v pravo alebo vlavo.Neviem.Ale dalsi postup je pootocenie dosky proti smeru otacania motora to je do lava(0,01mm)takze moc v lavo byt nemoze.A nie su tieto podélne otvory malé,alebo mam zodraté ramienko prerusovaca?Prosim kde sa da zohnat komplet cela doska zapalovania.DAKUJEM

Odesláno: 30.04.2011 [07:58]

Toto je reakce na následující příspěvek:

Zapalování u motoru motorobotu PF ? 62 při použití jiného elektrického zdroje (akumulátoru)
Při ?neobnovitelné? mechanické poruše magnetoelektrického zapalování použitého u tohoto stroje (slabé magnetické pole, mechanická porucha vinutí cívek apod.) lze s úspěchem provozovat stroj za použití jiného elektrického zdroje (akumulátoru). Je potom už na každém jedinci, zda bude akumulátor dobíjen jen přes nabíječku, nebo za použití dynama (alternátoru) s pohonem od motoru PFky (nutné doplnění tohoto zařízení). Chci jen podotknout, že při použití běžného akumulátoru pro osobní vůz (kapacita 30-40 Ah) jen k provozu zapalování tento vydrží na jedno nabití na dosti dlouhou dobu provozu, aniž by se musel dobíjet.
Mechanicky je třeba po sejmutí tělesa chladící turbínky z kuželovitého hřídele na přední části motoru odstranit trámeček (jádro) s cívkami. Při tomto nepoškodit destičku zapalování na níž zůstanou oba kontakty přerušovače s kondensátorem.
Před dalším postupem je nutno vybavit mimo elektrického zdroje (akumulátoru) zapalovací obvod externí vysokonapěťovou cívkou, která musí být stavěna na shodné napětí jaké má použitá baterie (6V nebo 12V). Na mechanické podobě a velikosti cívky celkem nezáleží, protože se montuje třeba na rám stroje nebo přímo zvenku na skříň motoru. Její obal musí být ale vodivě spojen s ?kostrou ¨motoru, protože tvoří druhý vývod (pól) jejího sekundárního elektrického obvodu.
Na destičku zapalování pod rotor turbínky potom přivedeme vodičem (autokabel) z akumulátoru, nejlépe přes vypínač nebo spínací skříňku (slouží k zastavení běhu motoru) a kontakt indukční cívky č.15 (dále prochází proud jejím primárním vinutím) a z jejího kontaktu č. 1 vedeme dál stejným vodičem otvorem v karteru motoru na pohyblivý kontakt této destičky. V případě použití el. zdroje pouze jenom akumulátoru (bez použití jeho dobíjení dynamem či alternátorem), je jedno který vývod akumulátoru spojíme s kostrou stroje, jinak se musí dodržet sjednocení připojení (většinou je ? póĺ baterie uzemněn (spojen s kostrou) a + pól je využit jako ?živý?).
Další postup seřízení a nastavení zapalování se nijak neliší od dříve popsaného u ?magneta?, včetně postupu a seřizovacích hodnot, pouze k seřízení předzápalu (prvotní minimální rozpojení kontaktů přerušovače) lze místo měrky použít autozkošečky nebo žárovky. Tato se jedním koncem přivede na vodič k pohyblivému kontaktu (kladívko) a druhým koncem se uzemní přiložením na kostru. Potom se nastaví pevný kontakt při poloze pístu v HÚ pomocí měrky na hodnotu mezery 0,4mm a motorem pootočíme proti směru jeho chodu o 4-5mm. Přivedeme do el. obvodu proud a pohybem celé destičky zapalování v jejích podélných otvorech (mírným otáčením) nastavíme nadzvednutí ?kladívka? vačkou tak, aby se v tomto bodě žárovka právě rozsvítila při otáčení hřídelí motoru v jeho pracovním směru, nebo naopak zhasla po nepatrném překročení tohoto bodu při otáčení klikou proti směru jeho točení při provozu. Po kontrole správnosti nastavení dotáhneme aretační šroubky jednotlivých prvků a na kužel klikové hřídele nasadíme drážkou na klínek kotouč turbíny a zajistíme zataženou středovou matku proti samovolnému povolení.
Ze středu indukční cívky přivedeme proud přes botku vysokonapěťovým kabelem na středovou elektrodu zapalovací svíčky.
Pozor, dlouhodobým zapnutím vypínače elektrického obvodu při stojícím motoru se vybíjí akumulátor a hrozí poškození vinutí indukční cívky (přes právě spojené kontakty přerušovače je spojen (zkratován) elektrický okruh). Hradecký

Dobrý den,
Chtěl bych zapojit externí cívku s akumulátorem u jednocívkového zapalování(cívka odešla). Omlouvám se, ale z popisu mi není jasné jak cívku zapojit. Můžete mi to zkusit vysvětlit ještě jednou jak přesně připojit aku na cívku a kladívka (nejsou original).
Děkuji za vysvětlení pro laika.
S pozdravem Hingar
pavhin@seznam.cz

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen.

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: